HYUNDAI ЭКСКАВАТОР R500LC 9S

Ажилласан цаг: 4200 мото/цаг

Үйлдвэрлэсэн улс: Солонгос

Үйлдвэрлэсэн он: 2011

Ашигласан он: 2012 он

Түрээсийн үнэ: 44'000'000 төгрөг ( мото/цагийн хязгааргүй, операторын ажлын хөлс орсон)

Байршил: Улаанбаатар хот