Үйлчилгээ

2018.10.23 - ны байдлаар

Санхүүгийн түрээс

Үйлдвэрлэл, үйлчилгээ зэрэг үйл ажиллагаанд шаардлагатай бүх төрлийн тоног төхөөрөмж, машин механизмыг тогтоосон хэмжээний урьдчилгаа төлбөр төлөн нэмэлт барьцаа хөрөнгө шаардахгүйгээр авах боломжтой үйлчилгээ юм.

Үйлчилгээний нөхцөл

Түрээсийн зүйл

Хугацаа
/сар/

Урьдчилгаа
/хувь/

Сарын хүү
/хувь/

Үйлчилгээний
шимтгэл

Суудлын автомашин

12-6030%

1.7%-2.0%

0.5%

Машин механизм

6-48

1.9%-2.2%

0.8%

Тоног төхөөрөмж

6-48

1.8%-2.1%

0.8%

ХАА-н тоног төхөөрөмж

6-48

1.7%-1.9%

0.8%

Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж

6-48

1.7%-1.9%

0.8%