Санхүүгийн түрээс гэж юу вэ?

Түрээслүүлэгч нь түрээслэгчийн захиалгын дагуу эд хөрөнгийг өөрөө үйлдвэрлэх, буюу гуравдагч этгээдээр үйлдвэрлүүлэх, эсхүл түүнээс худалдан авч гэрээний үндсэн дээр тодорхой хугацаанд, төлбөртэйгээр түрээслэгчийн эзэмшил, ашиглалтанд шилжүүлэх, түрээслэгч нь тогтмол хугацаанд түрээсийн төлбөр төлөхийг ойлгоно.