Бүрдүүлэх материал

Аж Ахуй Нэгж бол:

 1. Түрээс хүссэн өргөдөл /ХасЛизинг маягт/;
 2. Удирдах албан тушаалтан, үүсгэн байгуулагчид, нотариатаар баталгаажуулсан ИҮ-ний хуулбар, тэдний удирдлагын анкет /ХасЛизинг маягт/;
 3. Бизнесийн түүх, танилцуулга, одоогийн үйл ажиллагаа, цаашдын төлөвлөгөө /ХасЛизинг маягт/;
 4. ААН-ийн нотариатаар баталгаажуулсан улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, дүрмийн хуулбар;
 5. Санхүүгийн түрээс авах тухай холбогдох эрх бүхий этгээдийн зөвшөөрөл /Хувь нийлүүлэгчдийн хурлын проткол, ТУЗ-ын зөвшөөрөл/;
 6. Үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, ажлын байрны дүгнэлт /шаардагддаг бол/;
 7. Сүүлийн 2 жилийн санхүүгийн тайлангууд;
 8. Өмнөх болон ирэх 12 сарын орлого, зарлагын тооцоо, /ХасЛизинг маягт/;
 9. Үндсэн хөрөнгө, бараа материалын жагсаалт /ХасЛизинг маягт/;
 10. Авлага, өглөгийн задаргаа, баримтууд;
 11. Сүүлийн 12 сарын дансны хуулга;
 12. Бэлтгэн нийлүүлэгч, хамтран ажилладаг байгууллагуудтай хийсэн гэрээ, цаашид хийх ажлын гэрээ;
 13. Ажлын байр болон бусад түрээсийн гэрээ;
 14. Банк санхүүгийн байгууллагаас авсан идэвхитэй зээлийн гэрээ, барьцааны гэрээ, эргэн төлөлтийн хуваарь, зээлийн дансны хуулга;

Бизнес эрхлэгч иргэн бол:

 1. Түрээс хүссэн өргөдөл /ХасЛизинг маягт/;
 2. Өөрийн болон өрхийн гишүүдийн нотариатаар баталгаажуулсан ИҮ-ний хуулбар;
 3. Бизнесийн түүх, танилцуулга, одоогийн үйл ажиллагаа, цаашдын төлөвлөгөө /ХасЛизинг маягт/;
 4. Үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, ажлын байрны дүгнэлт /шаардагддаг бол/;
 5. Өмнөх болон ирэх 12 сарын орлого, зарлагын тооцоо /ХасЛизинг маягт/;
 6. Үндсэн хөрөнгө, бараа материалын жагсаалт /ХасЛизинг маягт/;
 7. Авлага, өглөгийн задаргаа, баримтууд; /ХасЛизинг маягт/;
 8. Өөрийн болон өрхийн гишүүдийн сүүлийн 12 сарын дансны хуулга, орлого тодорхойлох баримтууд;
 9. Бизнестэй холбоотой ажил гүйцэтгэсэн болон цаашид хийх ажлын гэрээний хуулбар;
 10. Ажлын байр болон бусад түрээсийн гэрээний хуулбар;
 11. Банк санхүүгийн байгууллагаас авсан идэвхитэй зээлийн гэрээ, барьцааны гэрээ, эргэн төлөлтийн хуваарь, зээлийн дансны хуулга;

Цалингийн орлогтой иргэн бол:

 1. Түрээс хүссэн өргөдөл /ХасЛизинг маягт/;
 2. Өөрийн болон өрхийн гишүүдийн нотариатаар баталгаажуулсан ИҮ-ний хуулбар;
 3. Өөрийн болон өрхийн гишүүдийн орлого тодорхойлох баримт /НД-ийн дэвтэр, цалингийн хүснэгт, дансны хуулга/;
 4. Банк санхүүгийн байгууллагаас авсан идэвхитэй зээлийн гэрээ, барьцааны гэрээ, эргэн төлөлтийн хуваарь, зээлийн дансны хуулга;