Буцаан түрээс

Буцаан түрээслэх

Бизнес эрхлэгч ААН, иргэн танд эргэлтийн хөрөнгийн санхүүжилтийн хэрэгцээ гарсан бол одоогийн үйлдвэрлэл, үйл ажиллагаандаа ашиглаж байгаа тоног төхөөрөмжөө ХасЛизинг ХХК -ийн өмчлөх эрхэд шилжүүлэн, буцаан түрээслэж үйл ажиллагаандаа ашиглан хэрэгцээтэй байгаа эргэлтийн хөрөнгийн санхүүжилтийг авах боломжтой.

Төгрөг

Доллар

Түрээсийн хүү

2%-2.3%

1.5%-1.7%

Түрээсийн хугацаа

Буцаан түрээслүүлэх гэж байгаа түрээсийн зүйлийн ашиглалтын байдлаас хамаарч 6-48 сар

Түрээсийн хэмжээ

Хэрэгцээтэй байгаа эргэлтийн хөрөнгийн хэмжээ, буцаан түрээслэх түрээсийн зүйлийн үнэлгээнээс хамаарна.